Ráiteas Polasaí Scoile COVID-19

Scoil Iognáid tiomanta ionad oibre sláintiúil agus sábháilte dár bhfoireann ar fad agus timpeallacht foghlama shábháilte dár ndaltaí uile a chothú. Lena chinntiú, tá an Plean Freagartha COVID-19 seo a leanas forbartha agus nuashonraithe againn. Tá Bainistíocht agus foireann na scoile go léir freagrach as cur i bhfeidhm an plean seo agus cuideoidh iarracht comhchoiteanna le bac a chur ar scaipeadh an bhvíreas. Tá sé mar aidhm againn:

 • leanúint ar aghaidh le monatóireacht a dhéanamh ar ár bhfreagra COVID-19 agus an plean seo a leasú i gcomhairle lenár bhfoireann
 • eolas rídhéanaí maidir le treoracha shláinte poiblí an FSS agus Gov.ie a chur ar fáil dár bhfoireann agus daltaí
 • eolas faoi comharthaí COVID-19 agus conas ba cheart do lámha a ní a thaispeáint
 • ionadaí oibrithe a bhfuil furasta le aithint a aontú leis an bhfoireann chun an ról atá leagtha amach sa phlean seo a chomhlíonadh
 • an fhoireann agus na daltaí go léir a chur ar an eolas faoi sláinteachas riachtanach maraon le béasaíocht anála agus riachtanais scaradh sóisialta
 • an scoil a athchóiriú chun scaradh sóisialta a chur i bhfeidhm mar is oiriúnach le treoracha agus orduithe na Roinne Oideachais
 • logleabhar teagmhála a choimeád chun chabhrú le rianú teagmhála
 • cinntiú go rachaidh an fhoireann i dteagmháil leis an faisnéis ionduchtaithe / taithíocha a chur an Roinn Oideachais ar fáil
 • an próiseas chomhaontaithe i gcás go mbeadh duine sa scoil ag taispeáint na comharthaí de COVID-19 agus iad ar scoil a chur i bhfeidhm
 • treoracha a chur ar fáil don fhoireann agus dosna daltaí i gcás go bhfuil siad ag taispeáint na comharthaí de COVID-19 agus iad ar scoil 
 • glantóireacht a chloíonn le treoracha na Roinne Oideachais a dhéanamh

Rachfar i comhairliúchán leis an bhfoireann ar bhonn leantach agus fáiltítear aiseolas ar pé ábhar imní, fadhbanna nó moltaí.

Is féidir é seo a dhéanamh tríd an bPríomhionadaí (/-ithe) Oibrithe, a dtacófar leis/léi de réir an chomhaontaithe idir an Roinn agus na páirtithe oideachais.

Síniú: Miriam Delaney                        Dáta: 25/08/2021