Athoscailt na Scoile Márta 2021

Athoscailt na Scoile Márta 2021

covid
Phased return of in-school teaching and learning commencing 1st March On Monday 1 March the first four class groups at primary level – junior and senior infants, first and second class students will return to in-school provision. Monday 15 March is the target date for the return to in-school provision of the rest of primary school children – third to sixth class, and fifth year. This date will be reviewed during the period following 1 March. Message from an Príomhoide Mar is eol daoibh beidh naíonáin bheaga – rang 2 ag filleadh ar an scoil ar an Luan seo chugainn 1 Márta. Beidh roinnt eolais ag teacht chugaibh faoi threoirlínte na roinne chun féachaint chuige go mbeidh athoscailt chomh sábháilte agus is féidir a bheith againn ar bun. Iarraim oraibh…
Read More
Litir ón Aire Foley chuig tuismitheoirí le daltaí/scoláirí atá ag gabháil don chianfhoghlaim

Litir ón Aire Foley chuig tuismitheoirí le daltaí/scoláirí atá ag gabháil don chianfhoghlaim

covid
12 Eanáir 2021 Tuismitheoirí le daltaí/scoláirí atá ag gabháil don chianfhoghlaim A Thuismitheoir/Chaomhnóir, a chara, Tá súil agam go bhfuil tú agus do theaghlach slán agus sábháilte ag an am deacair seo. Mar is eol duit, ó inniu Luan an 11 Eanáir, beidh scoileanna dúnta do dhaltaí/scoláirí agus bogfaidh gach dalta/scoláire ar leibhéal na bunscoile agus na hiar-bhunscoile ar aghaidh chuig clár cianfhoghlama. Cé go bhfuil an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí (NPHET) den tuairim gur timpeallachtaí sábháilte iad scoileanna go fóill, cinneadh iad a dhúnadh chun gluaiseacht an daonra ar fad a íoslaghdú agus chun tacú le víreas Covid-19 a chur faoi chois sa phobal. Cumasóidh sé sin do gach duine an líon teagmhálacha a bhíonn acu a ghearradh ar mhaithe le leathadh an víris a laghdú agus filleadh…
Read More
Letter from Minister Foley to parents of students receiving remote learning

Letter from Minister Foley to parents of students receiving remote learning

covid
12 January 2021 Parents of students receiving remote learning Dear Parent/Guardian I hope that you and your families are keeping safe and well at this difficult time. As you know, from yesterday Monday 11 January, schools will be closed to students and all students at primary and post-primary level will now move to a programme of remote learning. While NPHET is of the view that schools remain safe environments, the decision to close schools was taken in order to minimise mobility of the entire population and to support the suppression of the Covid-19 virus in the community. This will allow everyone to reduce their contacts, with a view to reducing the spread of the virus and a swift return to school for all. Remote Learning during this period Following the…
Read More
Eolas is déanaí | Update on Remote Teaching, Jan 2021

Eolas is déanaí | Update on Remote Teaching, Jan 2021

covid
12th January 2021 Litir ón Aire Foley chuig tuismitheoirí le daltaí/scoláirí atá ag gabháil don chianfhoghlaim Letter from Minister Foley to parents of students receiving remote learning More information| Latest Information: Parents, students, schools and school staff will find up to date information on reopening of schools here: https://www.education.ie/en/covid-19/Tá comhairle agus acmhainní do thuismitheoirí, do mhic léinn agus do scoileanna le fáil anseo: https://www.education.ie/ga/An-Roinn/Fogra%C3%AD/comhairle-o-fss-maidir-le-coronavirus.html
Read More

Parent Feedback | Aiseolais ó Thuismitheoirí

covid
Foirm aiseolais ón 25th September 2020 - 7th October 2020 Q1 Child Safety | Sábháilteacht Leanaí: My children and I feel safer in the immediate vicinity of the school at the start and end of the school day with less traffic since the return to school on September 1st 2020. Mothaím féin agus mo pháistí níos sábháilte i ngarchomharsanacht na scoile ag tús agus ag deireadh an lae scoile le níos lú tráchta ó d’fhill siad ar scoil an 1 Meán Fómhair 2020. Answer choicesResponsesNStrongly disagree | Easaontaím go láidir5.29%12Disagree | Ní aontaím5.73%13Neither agree or disagree | Ní aontaím ná ní easaontaím4.41%10Agree | Aontaím21.15%48Strongly agree | Aontaím go láidir63.44%144Total227 Q2 Enviroment in the vicinty of the school | Timpeallacht i gcomharsanacht na scoile The overall environment and ambience in the…
Read More
Athoscailt na Scoile

Athoscailt na Scoile

covid
Athoscailt na Scoile Reopening of School A Thuistí, Tá súil againn go bhfuil sibh féin agus bhur dteaghlaigh ag coinneáil go maith. Tá muid ag súil le dul ar ais ar scoil go luath  agus na páistí a fheiceáil  arís. We have been busy over the past few weeks finalising plans for the safe re-opening of our school in line with Government guidance and recommendations. Reopening the school safely will require the cooperation of all members of our School Community-The Board of Management, Staff, Parents and Students. We will all have to play our part in ensuring that the reopening of the school happens in a safe manner which allows for the vital work of teaching and learning with as little disruption as possible. With this in mind we ask…
Read More

Comhairle ón Roinn Oideachais agus Scileanna

covid
Eolas do dhaltaí scoile agus dá muintir faoi dhul ar ais ar scoil Information for students and their families about returning to school Seo thíos fhíseán atá cruthaithe ón Roinn Oideachais agus Scileanna le comhairle a chur ar thuismitheoirí agus páistí bunscoile agus iar-bhunscoile faoi dhul ar ais ar scoil. Below are two videos the Department of Education and Skills have created with some back to school advice for parents and children attending primary: Comhairle do dhaltaí naíonáin bheaga go rang 2 roimh athoscailt na scoileanna https://youtu.be/jJN3HQF7kHg Back to school advice for junior infants to second class https://youtu.be/92MLB_0nq8Q Back to school advice for 3rd to 6th class https://youtu.be/MVlb0jAm55Y See more on http://www.gov.ie/backtoschool/
Read More
Sráid Scoile

Sráid Scoile

covid
Sráid Scoile School streets A Chairde, Tá áthas orainn a chuir in iúl daoibh go bhfuil Scoil Iognáid ag comh-oibriú le Comhairle Contae na Gaillimhe, Údarás Náisiúnta Iompair agus Scoileanna Glas (An Taisce) chun an chéad Sráid Siúl i nGaillimh, agus an dara cheann sa tír, a chruthú mar scéim píolóta. Is é a bheidh i gceist ná dhúnadh na mboithre atá aibhsithe thíos don trácht ag amanna scoile ionas gur féidir timpeallacht níos sábhailte a chruthaigh do thuistí agus a bpáistí agus iad a filleadh ar scoil, agus chun deis a thabhairt scaradh sóisialta ceart a dhéanamh taobh amuigh den scoil. I am pleased to inform you that Scoil Iognáid is working with Galway City Council, the National Transport Authority and Green-Schools to create Galway’s first, (and Ireland’s second)…
Read More
Park and Stride

Park and Stride

covid
Free parking is available in over 20 carparks in Galway City to those who participate in 'Park and Stride' on the school run. This involves leaving the car less than 10 minutes’ walk from the school & making the last leg of the journey on foot. See http://galwaycity.ie/news/1720/59/ for details including how to sign up for your permit with the Galway City Council directly.
Read More